De wereldwijde wolfabriek voor jouw favoriete garens

Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene voorwaarden

1 – Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “COH bv”, tevens handelend onder de naam wollywonka.be.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen bij ‘‘COH bv’’ en overeenkomsten aangegaan met ‘‘COH bv’’. Aan eventueel schriftelijke overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Het plaatsen van een bestelling betekent dat men deze voorwaarden aanvaardt. Bij schriftelijke afwijking van sommige bepalingen blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

‘‘COH bvba’’ behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblijk te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen of overeenkomsten.

2 – Promoties en totstandkoming overeenkomst

Promoties zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de orderbevestiging per email verzonden is naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

3 – Producten en prijzen

De aangeboden artikelen worden door ‘‘COH bv’’ zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden (bv. kleurinstelling van uw computerscherm) enigszins afwijken van de werkelijkheid. ‘‘COH bv’’ aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

“COH bv” kan niet aan prijzen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een verschrijving of vergissing bevatten.

Prijswijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Leveringskosten worden duidelijk aan de klant meegedeeld.

4 – Bestellen en betalen

Betalen kan door middel van overschrijving, online betalingen (bancontact) of via Paypal.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door ‘COH bv’.  ‘COH bv’ behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. ‘COH bv‘ stelt hiervan de klant binnen de 5 werkdagen  schriftelijk op de hoogte.

‘COH bv’ levert de bestelling pas na ontvangst van betaling.

Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten.

5 – Levering

‘COH bv’ streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 3 dagen (verzending naar Nederland kan langer duren) op werkdagen. Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan per mail of telefonisch bericht.

De opgegeven levertijd is nooit een fatale termijn. De levertijd zal echter nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen.

‘COH bv’ stelt alles in het werk om de website en de voorraad zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer geheel leverbaar is. In dat geval nemen wij met u contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Als u de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk. ‘COH bv’ zal in dat geval voor terugbetaling binnen de  7 werkdagen zorgen.

Leveringen vinden plaats op het adres dat door de klant bij bestelling werd opgegeven.

Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico,wat deze producten betreft, over op de klant.

De klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan kan ‘COH bv’ de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen. (de klant krijgt de eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product terugbetaald, doch verzendkosten en administratie/verpakkingskosten worden in mindering gebracht).

6 – Recht van verzaking en omruiling

De klant kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010, binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd boeken, patronen of andere vergelijkbare producten of producten waarvan de verpakking geopend is. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren (onder andere voorzien van alle wikkels en labels, strengen mogen niet tot bollen gewonden zijn).  Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering, op kosten van de klant. Bovendien worden de verzendkosten die gemaakt zijn voor de levering van de goederen, niet terugbetaald (ook bij gratis verzending worden de verzendkosten van het terug te betalen bedrag afgehouden).

In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is klant verplicht binnen veertien (14) werkdagen na de levering van het ontvangen product hier melding van te maken bij ‘COH bv’. Het product dient vervolgens in de staat waarin de klant het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan ‘COH bv’, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.

Indien de klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ‘COH bv’ binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de klant aan ‘COH bv’ betaalde middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat ‘COH bv’ van de klant hiertoe aangewezen heeft gekregen.

‘COH bv’ is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming kan de klant geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen.

7 – Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van ‘COH bv’ voor welke schade dan ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ‘COH bv’ is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

9 – Overmacht

In geval van overmacht is ‘COH bv’ niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. ‘COH bv’ is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van ‘Wolly wonka’, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

11 – Privacy- en cookiebeleid

Raadpleeg ons privacy- en cookiebeleid op deze pagina: privacy- en cookiebeleid.

12 – Diverse bepalingen

COH bv heeft ondernemingsnummer BE 0451 583 401. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden naar het e-mail adres info@wollywonka.be.

0 reacties

Laat een antwoord achter

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →